Podporuje mojeID

TOVAR V AKCII

 

 

 

 reklamačný poriadok

Majiteľ a prevádzkovateľ webu:

Emirka - Miroslava Elsnerová, U Beroňky 429, 783 72 Velký Týnec, kontaktný e-mail: info@emirka.cz, kontaktný telefón: (+420) 739 379 375

Zápis v živnostenskom registri vedenom na Magistrátu mesta Olomouc, č. J. Smola / 214966/2013 / oživne / Jel

pre reklamáciu tovaru, vrátane tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vsetkopreoutdoor.sk

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v aktuálnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona č. 634 / 1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2. Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

· Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

· Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

· Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. O všetkých nového tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je v záručnom liste alebo priamo na tovare uvedená dlhšia doba než podľa predchádzajúcej vety, uplatní sa táto dlhšia doba. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od

prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, nie je mu záruka za akosť poskytovaná.

5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené, okrem prípadov stanovených zákonom.

8. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

9. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví predávajúci písomné potvrdenie.

10. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na Kontaktnú adresu Predávajúceho, do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho.

11. V prípade spornej reklamácie rozhodne predávajúci o jej prijatie do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Opotrebovaním spôsobeným bežným užívaním sa rozumie aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo

nesprávnym skladovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

13. Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:

* Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne??.

* Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní.

* Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave), do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nič z vyššie uvedeného nebráni pozitívnemu vybavenia reklamácie na základe zákonných podmienok.

14. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1. 2014

 

NjM2ZTdhY